Puuilo FIRMA

Puuilo FIRMA

Tällä hakemuksella voitte hakea yrityksellenne Puuilo FIRMA -asiakkuutta, joka pitää sisällään tililuoton.

Puuilo FIRMA –asiakkuuden tililuottosopimus/tililuoton käyttöehdot 11/2014

Puuilo FIRMA –asiakkuuden tililuotonantaja on Puuilo Oy. Puuilo FIRMA –asiakkuuden tililuotonsaaja on asiakasyritys.

 

1. Tilin avaaminen

Tilin avauksen myöntämistä edeltää luottoharkinta. Yrityksen on täytynyt olla toiminnassa vähintään kuusi kuukautta (rekisteröitynä kaupparekisteriin vähintään kuusi kuukautta). Puuilo tarkastaa asiakasyrityksen luottotiedot sekä tarvittaessa asiakasyrityksen vastuuhenkilöiden henkilöluottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä. Puuilolla on oikeus yksipuolisesti hyväksyä tai hylätä hakemus. Hakemuksen käsittelyaika on noin 5-10 arkipäivää hakemuksen saapumisesta.

 

2. Tilin käyttö

Tililuotto käy maksuvälineenä vain kivijalkamyymälässä, ei verkkokaupassa. Hakemuksessa on määriteltävä osto-oikeus, eli kenelle asiakasyrityksessä on annettu tilinkäyttöoikeus (etunimi ja sukunimi). Puuilo ei ole vastuussa tilin käytöstä. Tilinkäyttäjä vastaa siitä, että Puuilon henkilökunnalle annetaan ostotapahtuman aikana oikeat ja riittävät (asiakkaan itse haluamat) viitetiedot. Asiakasyritys on velvollinen maksamaan laskun Puuilolle, vaikka laskun viitetiedoissa olisi virhe tai puute. Valitettavasti laskuun ostaminen ei ole vielä verkkokaupassa mahdollista.

 

3. Tilin irtisanominen Puuilon toimesta

Puuilo voi välittömästi irtisanoa tilin, mikäli asiakasyrityksen taloudellinen tilanne muuttuu ja muutoksella voi olla vaikutuksia luoton hoitamiseen, tai asiakasyrityksellä on todettu olevan maksuhäiriöitä, tai jos asiakasyritys on antanut itsestään hakemuksessaan harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa tilin avaamiseen (luoton myöntämiseen), tai asiakasyritys on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen. Tili voidaan irtisanoa myös siinä tapauksessa, että asiakasyritys jättää laskun maksamatta eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksesta huolimatta laiminlyöty erääntynyt maksu siirretään Puuilon toimesta perintätoimiston hoidettavaksi.

 

4. Luottoraja

Puuilo pidättää oikeuden määritellä luottorajan tapauskohtaisesti. Myönnetystä luottorajasta ilmoitetaan asiakasyritykselle kirjallisesti tai suullisesti. Jos asiakasyritys haluaa myöhemmin nostaa luottorajaansa, suoritetaan uusi luottoharkinta. Mikäli tiliä käytetään harvakseltaan yhden vuoden aikana, Puuilo pidättää oikeuden laskea myönnettyä luottorajaa ajankohtaisen velkasaldon tasolle. Puuilo ilmoittaa tästä asiakasyritykselle kirjallisesti tai suullisesti.

 

5. Laskutus

Saatte kaikki asiointinne yhdellä koontilaskulla. Laskutusväli on neljä (4) viikkoa. Maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä.  Tarjoamme myös mahdollisuutta saada lasku jokaisesta asioinnista erikseen.  Mikäli haluatte laskun per asiointi, ilmoittakaa siitä meille laskutus@puuilo.fi. 

 

6. Korko ja perittävä maksut

Korkolain mukainen viivästyskorko. Maksumuistutuksista peritään 5€ huomautusmaksu. Asiakasyritys korvaa Puuilolle perinnästä aiheutuneet kulut. Perimme paperilaskuista 3€ laskutuslisän, verkkolaskut ovat ilmaisia.

 

7. Muut ehdot

Puuilon myyjähenkilöstöllä on oikeus tarkastaa osto-oikeutta käyttävän henkilön henkilöllisyys virallisesta valokuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Hakemuksessa olevien tietojen muutoksista on viipymättä ilmoitettava sähköpostitse laskutus@puuilo.fi tai puhelimitse 020-786 9404.

 

8. Omistuksenpidätysehto

Omistusoikeus kaupan kohteeseen kuuluu Puuilolle, kunnes koko kauppahinta on maksettu, eikä asiakasyrityksellä, velallisella ole oikeutta luovuttaa omaisuutta edelleen, liittää sitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä omaisuudesta omistajan tavoin.

 

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen (tililuottosopimus, maksut ja saatavien perintä)

Elleivät osapuolet keskinäisin neuvotteluin pysty selvittämään erimielisyyksiään, ratkaistaan ne tililuotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa tai tililuotonantajan niin halutessa jossain muussa käräjäoikeudessa.

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi, kunnes tililuotonantaja kirjallisesti toisin ilmoittaa.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Seuraavilla henkilöillä on osto-oikeus
*
Vakuutan ylläolevat tiedot oikeiksi. Olen lukenut tililuottosopimuksen ehdot ja sitoudun noudattamaan niitä. Jos en omaa toiminimenkirjoitusoikeutta yrityksessä, olen saanut valtuutuksen yritykseni toiminimenkirjoittajalta, täyttää tämän hakemuksen ja hakea edustamalleni yritykselle Puuilo FIRMA –asiakkuuden tililuottoa yllä mainituin ehdoin. Hakemuksen lähettäjänä olen varmistanut, että ostamiseen oikeutettu henkilö(t) on/ovat antanut/antaneet suostumuksensa tietojensa tallentamiseen Puuilo Oy:n asiakasrekisteriin. Asiakastietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitoimenpiteisiin.