Puuilon hankinnan eettinen ohje

Toimitusjohtajan terveiset

Puuilo tunnistaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuun ja eettisen liiketoiminnan tärkeiksi teemoiksi, joiden edistäminen läpi arvoketjun on sekä velvollisuutemme että mahdollisuus luoda arvoa. Puuilon tehtävä on tarjota asiakkaillemme tarpeellisia ja ajankohtaisia käyttötavaroita. Me Puuilossa haluamme olla ylpeitä tuotevalikoimastamme ja tarjota sellaisia tuotteita, joita laadun ja vastuullisuuden näkökulmasta käytämme itsekin. Edellytämme toimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme sitoutuvan edistämään vastuullisuutta kanssamme yhteistyössä.

Puuilo on sitoutunut amfori BSCI:n eettisiin toimintaperiaatteisiin ja näin ollen toteuttaa YK Global Compactia ja OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeita. Lakien noudattamisen lisäksi edellytämme toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme samaa tai vastaavaa lähestymistapaa, ja kannustammekin heitä proaktiiviseen vastuullisen tuotannon ja valikoiman kehittämiseen.

Yritysten ensisijaisena velvollisuutena on noudattaa oman maansa lakeja. Maissa, joissa maan omat lait ja säädökset ovat ristiriidassa näiden vaatimusten kanssa, tulee toimittajan pyrkiä noudattamaan sellaisia periaatteita, jotka takaavat parhaan mahdollisen suojan sekä työntekijöille että ympäristölle.

Suhtaudumme vastuullisuuteen vakavasti, ja haluamme kehittää toimintaa toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa pitkäjänteisesti. Jos omasta toiminnastamme tai arvoketjun toiminnasta löytyy mahdollisia epäkohtia, kannustamme kaikkia raportoimaan niistä. Kannamme vastuumme tutkimalla tilanteet ja tekemällä korjaavia toimenpiteitä yhteistyössä muiden arvoketjun jäsenten kanssa.

Juha Saarela, Toimitusjohtaja

Puuilon toimittajiltaan edellyttämät toimintaperiaatteet

Puuilo haluaa tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä toimittajien ja yhteistyökumppanien kanssa laajan, uudistuvan ja vastuullisen tuotevalikoiman varmistamiseksi. Suhtaudumme vastuullisuusvaatimuksiin ja niiden edistämiseen samalla tavalla kuin laatuun.

Ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet

Puuilo kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja sitoutuu edistämään seuraavia yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia: Järjestäytymis- ja neuvotteluoikeus, Oikeudenmukainen korvaus, Työterveys ja -turvallisuus, Nuorten työntekijöiden erityinen suojelu, Pakkotyön kielto, Syrjintäkielto, Kohtuulliset työajat, Lapsityön kielto ja Epävakaiden työsuhteiden kielto.

Puuilo pyrkii vähentämään mahdollisia ihmisoikeusloukkauksia omassa toiminnassa ja arvoketjussa ja tarvittaessa korjaamaan tapahtuneita haitallisia vaikutuksia. Toimittajien ja yhteistyökumppaneiden on samalla tavalla tunnistettava ja edistettävä ihmisoikeuksien ja työelämän oikeuksien toteutumista.

Ympäristönsuojelu

Puuilon toimittajien ja yhteistyökumppanien on pyrittävä tunnistamaan ympäristövaikutuksia ennakoivasti ja näin pyrkiä välttämään haitallisia ympäristövaikutuksia kuten luonnon monimuotoisuuden kato; puhtaan veden saatavuusongelmat; päästöt ilmaan, maahan ja veteen; neitseellisten ja harvinaisten raaka-aineiden käyttö.

Lisäksi kannustamme toimittajia

  • Kasvattamaan kierrätysastetta ja minimoimaan jätteiden määrää
  • Minimoimaan logistiikan ympäristövaikutuksia
  • Kehittämään ja tarjoamaan tuotteita, jotka ovat ympäristöystävällisiä,

esimerkiksi vähähiilisiä tai kiertotalouden mukaisia

Toimittajien on pyydettäessä toimitettava Puuilolle omien toimintojen hiilijalanjälkitietoa (Scope 1,2).

Eettinen liiketoiminta ja korruption vastaisuus

Puuilon toimittajien ja yhteistyökumppanien tulee sitoutua nollatoleranssiin korruptioon, mukaan lukien kiristys, lahjonta ja voitelurahat, osallistumisesta.

Lisäksi toimittajien ja yhteistyökumppaneiden tulee kerätä, hyödyntää ja käsitellä henkilötietoja huolellisesti ja yksityisyys- ja tietoturvalainsäädännön ja niitä koskevien säännösten mukaisesti.

Seuranta ja tiedottaminen

Puuilo edellyttää toimittajiensa sitoutuvan hankinnan eettisiin periaatteisiin osana hankintasopimusta. Puuilo haluaa edistää vastuullisuutta yhdessä toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa neuvotteluissa ja säännöllisissä yhteistyötapaamisissa. Toimittajia ja yhteistyökumppaneita voidaan pyytää raportoimaan vastuullisuuden edistämisestä. Mikäli toimittaja ei ole auditoitu amfori BSCI -periaatteiden noudattamisesta, voi myös Puuilo toteuttaa auditoinnin tarvittaessa. Mikäli toimittajan tai yhteistyökumppanin toiminnasta löytyy puutteita tai se ei ole linjassa tässä ohjeessa esitettyjen vaatimusten kanssa, etsimme ensisijaisesti ratkaisuja ja korjaustoimenpiteitä yhteistyössä. Mikäli yhteistyökumppani ei kuitenkaan halua tai pysty yrityksistä huolimatta korjaamaan tilannetta, saatamme joutua päättämään yhteistyön.

Ilmoituskanavat

Kannustamme ilmoittamaan meille näiden ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Puuilon ilmoituskanava on sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien käytössä ja löytyy nettisivuiltamme https://www.puuilo.fi/. Tutkimme kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti ja ilmoittajaa suojellen.

Ajankohtaiset tuotteet