Tietosuoja ja evästeet

Puuilon asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste sekä Puuilon verkkosivujen evästekäytännöt

Päivitetty 24.8.2023

1. Rekisterinpitäjä

Puuilo Tavaratalot Oy (”Puuilo”)
Y-tunnus 2431081-2
https://www.puuilo.fi
Pakkalankuja 6
01510 Vantaa

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojaan ja omiin henkilötietoihin kohdistuvat kysymykset ja pyynnöt voi osoittaa:

Juha Parviainen, juha.parviainen@puuilo.fi

Tai postitse osoitteeseen:

Puuilo Oy
Markkinointi
Pakkalankuja 6
01510 Vantaa

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Puuilo käsittelee asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointirekisterissä henkilötietoja seuraavilla perusteilla seuraaviin tarkoituksiin:

Sopimus: Puuilo käsittelee käyttäjän antamia tietoja täyttääkseen sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka käyttäjä on tilannut. Ilman tiettyjä henkilötietoja Puuilo ei voi tarjota tuotteitaan ja palveluitaan käyttäjän pyynnön mukaisesti, käsitellä tilauksia, mahdollistaa kirjautumista asiakastilille, varmentaa asiakastapahtumia, pitää yhteyttä tilaajaan sopimukseen liittyvissä asioissa, tarjota teknistä tukea tai laskuttaa tuotteistaan ja palveluistaan.

Suostumus: Kuluttajamarkkinoinnin osalta Puuilon toteuttama henkilötietojen käsittely perustuu aina rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen. Puuilo tarvitsee suostumuksen tehdäkseen ja kohdistaakseen asiakkaille sähköisiä markkinointitoimenpiteitä tai luovuttaakseen yhteystietoja valikoitujen kumppanien suoramarkkinointitoimenpiteitä varten. Puuilo pyytää käyttäjältä suostumuksen myös nettisivujen evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntämiseen.

Oikeutettu etu: Puuilo käsittelee henkilötietoja myös liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen, väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen, oikeudellisten vaateiden esittämiseen ja puolustamiseen, palveluiden käytön analysointiin, segmentointiin sekä sisältöjen, mainonnan ja markkinointiviestien kohdentamisessa, sekä puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin. Nämä tarkoitukset ovat Puuilon liiketoiminnan kannalta välttämättömiä sekä perusteltuja käyttäjän ja Puuilon välisen asiallisen yhteyden perusteella ja siten Puuilon oikeutetun edun mukaisia. Käyttäjä voi vastustaa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

Lakisääteinen velvoite: Puuilo on velvoitettu säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin tietojen säilytys perustuu Puuilon lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Puuilo käsittelee rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

 • Perustiedot, kuten nimi, postiosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (kuluttajat)
 • Päättäjän ja/tai yhteyshenkilön perustiedot, kuten nimi, yhtiön nimi ja y-tunnus, asema tai ammatti, postiosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (yritykset ja sidosryhmät)
 • Asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten asiointikieli, asiakasnumero, hankitut tuotteet ja palvelut, ostoslistat, toimitusajankohdat, muut tuotteiden ja palveluiden toimituksiin liittyvät tiedot, reklamaatiotiedot, sopimukseen liittyvät myyjätiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot tuotteiden ja palveluiden sekä tarjottujen etujen käytöstä
 • Laskutukseen, maksusuoritukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Tiedot suoramarkkinointisuostumuksista ja -kielloista
 • Tiedot toivotuista yhteydenpitomuodoista ja tietojen muutostiedot
 • Asiakaspuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän tallennus
 • Verkkosivuilla vierailevan henkilön IP-osoite, laitetunnus ja evästeet
 • Tiedot verkkopalveluun kirjautumisesta; tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Kaupparekisterin, väestötietojärjestelmän ja muiden rekistereiden tietojen perusteella muodostetut kohdentamistiedot

5. Tietojen lähteet

Tiedot kerätään säännönmukaisesti sopimusten tekemisen yhteydessä, asiakastapahtumissa, käyttäjien rekisteröityessä Puuilon tarjoaman palvelun käyttäjäksi, palveluiden käytön yhteydessä tai muutoin rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, luottotietorekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Lisäksi tietoja voidaan kerätä hyödyntämällä evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita.

6. Tietojen luovuttaminen sekä tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Puuilo voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja saatetaan luovuttaa Puuilon konserniyhtiöille. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös Puuilon yhteistyökumppaneille, jotta Puuilo pystyy toimittamaan tarjoamansa tuotteet ja palvelut. Kuluttajien osalta Puuilo voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa, jos rekisteröity on antanut näihin tarkoituksiin suostumuksen. Yrityksiä ja sidosryhmiä edustavien henkilöiden osalta, Puuilo voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa, ellei rekisteröity ole nimenomaisesti kieltänyt henkilötietojen käytön näihin tarkoituksiin.

Puuilo hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä lukuunsa toimivia alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita tietosuojalainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Puuilo on huolehtinut alihankkijoidensa kanssa asianmukaisesta tietosuojasta laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimukset.

Puuilon yhteistyökumppanit ja alihankkijat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

 • IT-palveluiden tarjoajat, jotka tarjoavat rekisterinpitäjälle tietojärjestelmien kehitys- ja ylläpitopalveluita, pilvipalveluita, muuta teknistä tukea tai palvelua 
 • mainostoimistot, jotka toteuttavat rekisterinpitäjän toimeksiannosta markkinointikampanjoita ja -toimenpiteitä
 • sähköisten uutiskirje-palvelujen tuottajat 
 • maksuliikenne- ja rahoituspalveluiden tarjoajat
 • konsultointipalveluiden tarjoajat, jotka tukevat rekisterinpitäjää esimerkiksi tietojärjestelmä- ja prosessikehityksessä 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa oikeudenkäyntiin liittyen tai viranomaisen pyynnöstä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä sovellettavan lain tai viranomaisen päätöksen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen sisäpuolella. Voimassa olevan lainsäädännön rajoissa Puuilo ja Puuilon alihankkijat voivat kuitenkin siirtää henkilötietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Tällöin Puuilo varmistaa mm. sopimuksellisin toimenpitein, että siirrettäviä henkilötietoja suojataan asianmukaisesti.

7. Tietojen suojaus ja säilytys

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain sellaiset työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitä.

Puuilo säilyttää tietoja niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käsittelemistä varten. Asiakas- ja markkinointirekisterin henkilötiedot poistetaan, kun tietoihin liittyvät toimenpiteet, velvollisuudet ja vastuut ovat loppuneet ja asiakkaaseen tai palvelusuhteeseen liittyvä vaatimusaika on kulunut. Kirjanpitolainsäädännön piiriin kuuluvien tietojen säilytysaika on tyypillisesti 6–10 vuotta.

Tietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi Puuilo huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Tällaiset tiedot oikaistaan tai hävitetään viipymättä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Sinulla on oikeus saada kopio henkilökohtaisista tiedoistasi, joita Puuilon rekistereihin on tallennettu. Jos tiedoissasi on puutteita tai virheitä, tulee meidän korjata ne viipymättä.

Oikeus poistaa tiedot ja ”tulla unohdetuksi”

Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vaatia Puuiloa poistamaan häntä koskevat tiedot. Oikeus tunnetaan myös oikeutena tulla unohdetuksi.

Sinulla on oikeus saada tiedot poistetuksi, jos käsittely on perustunut suostumukseen, tietoja on käsitelty lain vastaisesti tai tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.

Tätä oikeutta ei ole, jos tietojen käsittely on välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen hoitamiseksi, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, julkisen vallan käyttämiseksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus rajoittaa tietojesi aktiivista käsittelyä. Voit pyytää käsittelyn rajoittamista esimerkiksi siinä tilanteessa, kun odotat Puuilon vastausta tietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelyn perustana ovat yleisen edun mukaiset tehtävät, julkisen vallan käyttäminen tai oikeutetut edut, ja sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvä syy vastustaa käsittelyä. 

Sinulla on myös aina oikeus vastustaa tietojesi käyttöä suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada Puuilolle antamasi henkilötiedot meiltä koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle organisaatiolle, jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti. 

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos uskot, että henkilötietojasi käsitellään tietosuojalainsäädännön vastaisesti tai Puuilo muutoin toimii vastoin tietosuojavelvoitteitaan. Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

9. Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää mitä tahansa tietosuojaoikeuksistasi, voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 2 mainittujen yhteystietojen avulla. Kerro viestissäni vähintään se, mitä oikeutta haluat käyttää ja mitä henkilötietoja pyyntösi koskee. Voit käyttää myös Puuilon valmista henkilötietojen tarkastuspyyntö -lomaketta. Huomaa, että käyttääksesi kaikkia oikeuksiasi meidän on voitava tunnistaa sinut ja varmentaa henkilöllisyytesi luotettavalla tavalla. Tällöin vastaukset toimitetaan postitse kirjattuna kirjeenä ja Posti tarkastaa vastaanottajan henkilöllisyyden.

Lähtökohtaisesti tietosuojaoikeuksien käyttäminen on maksutonta. Kuitenkin, jos rekisteröidyn pyynnöt ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia tai jos henkilö tekee niitä toistuvasti, Puuilo voi joko kieltäytyä täyttämästä pyyntöä tai veloittaa siitä hallinnollisina kustannuksina 30 euroa.

10. Muutokset selosteeseen ja evästekäytäntöön

Puuilo varaa oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta sekä alla olevaa evästekäytäntöään. Päivitetty versio tietosuojaselosteesta ja evästekäytännöstä julkaistaan Puuilon verkkosivuilla. Jos muutokset ovat merkittäviä, Puuilo ilmoittaa rekisteröidyille muutoksista myös muilla tavoin, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tai asettamalla tiedotteen verkkosivuilleen. Puuilo suosittelee rekisteröidyille, että he käyvät säännöllisesti Puuilon verkkosivuilla tutustumassa viimeisimpään versioon Puuilon tietosuojaselosteesta ja evästekäytännöstä.

Evästekäytäntö

Puuilon verkkosivuilla ja sosiaalisen median toiminnoissa käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle.

Puuilo ja yhtiön yhteistyökumppanit käyttävät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita verkkosivuston ylläpitoon ja kehittämiseen, käyttökokemuksen parantamiseen ja analysointiin, tilastollisiin tarkoituksiin, sisällön räätälöintiin sekä mainonnan ja markkinointiviestien kohdentamiseen Puuilon ja yhtiön yhteistyökumppaneiden palveluissa.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätään tietoja siitä, miten ja milloin palveluita käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä verkkosivujen käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite.

Puuilon verkkosivuilla käytetään seuraavia, erityyppisiä evästeitä:

Välttämättömät evästeet: nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston moitteettomalle toiminnalle ja mahdollistavat hyvän käyttökokemuksen. Nämä evästeet eivät kerää tietoja, joiden avulla on mahdollistaa tunnistaa käyttäjä.

Toiminnalliset evästeet: näiden evästeiden avulla on mahdollista tallentaa tietoja, jotka vaikuttavat sivujen ulkoasuun tai toimintoihin. Nämä evästeet huomioivat esimerkiksi käyttäjän kieliasetukset tai maantieteellisen alueen.

Tilastolliset ja analyyttiset evästeet: näiden evästeiden avustuksella verkkosivuston omistaja ymmärtää, kuinka kävijät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivujen kanssa. Evästeiden avulla on mahdollista parantaa verkkosivuston toimivuutta. Analytiikan kautta saatavaa dataa käytetään mainonnan kohdentamiseen.

Markkinointievästeet: Nämä evästeet auttavat verkkosivuston omistajaa tekemään verkkosivustonsa sisällön mahdollisimman henkilökohtaiseksi. Evästeiden avulla voidaan esimerkiksi näyttää kohdennettua mainontaa ja sisältöä käyttäjän aikaisemman verkkokäyttäytymisen perusteella. Puuilo käyttää kolmansien osapuolten hallinnoimia markkinointievästeitä esitelläkseen tuotteitaan ja palveluitaan sekä omilla että kolmansien osapuolien verkkosivuilla.

Puuilon palveluissa saattaa olla ns. kolmansien osapuolien evästeitä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Puuilon ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia (esimerkiksi Google Analytics). Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa Puuilon palveluissa esimerkiksi tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Puuilon palveluissa voi olla käytössä ns. kolmannen osapuolen yhteisöliitännäisiä, joiden avulla sivustolla voidaan esimerkiksi näyttää sosiaalisen median (kuten Facebook) sisältöjä. Sivuston yhteisöliitännäiset voivat asettaa evästeitä tai vastaavia teknisiä ratkaisuja omista palveluistaan ja omien periaatteidensa mukaisesti. Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin sekä näiden soveltamiin yksityisyydensuojaa koskeviin periaatteisiin kussakin palvelussa.

Puuilo käyttää istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen, sekä pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen. Käyttäjä voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan.

Kun käyttäjä saapuu Puuilon sivustolla, sivusto kysyy antaako käyttäjä suostumuksensa erilaisten evästeiden käyttöön. Evästeiden käytön voi halutessaan kytkeä pois myös internet-selaimen asetuksista, mutta verkkosivut eivät välttämättä toimi poiskytkemisen jälkeen oikein. Puuilo suosittelee evästeiden käyttöä Puuilon verkkokaupassa parhaan käyttökokemuksen saamiseksi.

11. Arvostelujen säännöt

Tuotearvostelujen säännöt
Luethan nämä säännöt huolellisesti ennen kuin jätät tuotearvostelun.

 1. Voit antaa arvostelun vain ostamastasi tuotteesta. Tarkistamme 1.1.2023 alkaen, että arvostelun antanut henkilö on ostanut kyseisen tuotteen. Tämä tehdään, jotta voimme varmistua arvostelujen aitoudesta. Lue alempaa lisää, miten arvostelujen aitoudesta varmistutaan.
 2. Vain asiakastilin luoneet ja asiakastilillä kirjautuneet käyttäjät voivat jättää tuotearvosteluja. Jos olet ostanut tuotteen verkkokaupan kautta rekisteröitymättä, voit silti jättää arvostelun. Käymme läpi, löytyykö sähköpostiosoitteellasi arvostelua vastaava tilaus. Mikäli tilausta ei löydy, arvostelu voidaan julkaista tunnisteella "Ei vahvistettu ostaja" tai jättää julkaisematta. Jos olet ostanut tuotteen myymälästä, voit jättää arvostelun puuilo.fi -osoitteessa luomalla asiakastilin ja syöttämällä kuitin numeron.
 3. Puuilolla on oikeus olla julkaisematta arvostelu, jonka aitoudesta ei ole voitu varmistua.
 4. Puuilo ei julkaise arvostelua, joissa on käytetty alatyylisiä ilmaisuja, kuten kirosanoja, tai joissa on viitattu kilpailijoihin tai johonkin luonnolliseen henkilöön nimeltä. Puuilo ei myöskään julkaise sellaisia arvosteluja, jotka selvästi sisältävät jonkin muun sisältöisen viestin kuin arvostelun tuotteesta.
 5. Arvostelun myönteisyys tai kielteisyys ei vaikuta tuotearvostelun julkaisupäätökseen.
 6. Tuotearvostelujen keskiarvo ilmaistaan kaikkien julkaistujen arvostelujen keskiarvona.
 7. Varmistettuihin tuotearvosteluihin lisätään ”vahvistettu ostaja” -tunniste. Huomaathan, että ennen 1.1.2023 jätettyjä tuotearvosteluja ei välttämättä ole varmistettu eivätkä ne silloin sisällä ”vahvistettu ostaja” -tunnistetta.
 8. Puuilo ei osta tuotearvosteluja tai suorita niitä vastaan mitään vastiketta.

Lisätietoja tuotearvostelujen aitouden varmistamisesta

Miksi tuotearvostelujen aitous varmistetaan?
Elinkeinonharjoittajille on kuluttajansuojalaissa asetettu 1.1.2023 alkaen velvollisuus antaa tietoja kuluttaja-arvosteluista. Lain mukaan, jos elinkeinonharjoittaja asettaa kuluttajan saataville kulutushyödykettä koskevia kuluttaja-arvosteluja, kuluttajalle on annettava tieto siitä, onko elinkeinonharjoittaja varmistanut julkaistujen arvostelujen olevan peräisin kuluttajilta, jotka ovat tosiasiallisesti käyttäneet kulutushyödykettä tai ostaneet sen, ja mahdollinen tieto siitä, miten elinkeinonharjoittaja on tämän varmistanut. 

Puuilo haluaa tarjota asiakkaidensa saataville vain aitoja arvosteluja asiakkaidensa ostopäätösten tukemiseksi, ja on siksi ottanut käyttöön keinot verkkosivuillaan näkyvien tuotearvostelujen aitouden varmistamiseksi.

Miten tuotearvostelujen aitous varmistetaan?

Kirjautuneena tehdyt verkkokauppatilaukset
Mikäli tilaus on tehty verkkokaupasta siten, että käyttäjä on kirjautunut Puuilo-tililleen, voimme yhdistää tilauksen tehneen käyttäjän tilaustietoihin. Kun rekisteröitynyt käyttäjä haluaa jättää tuotearvostelun, tarkistamme, että arvostelun kohteena oleva tuote löytyy myös kyseisen käyttäjän tilaushistoriatiedoista.

Tuote ostettu myymälästä
Voit jättää tuotearvostelun rekisteröitymällä käyttäjäksi tai kirjautumalla sisään käyttäjätilillesi. Syötä arvostelun jättämisen yhteydessä kuitin numero. Tarkistamme ennen tuotearvostelun julkaisemista, että ilmoittamaltasi kuitilta ilmenee ostos arvostelun kohteena olevasta tuotteesta. Mikäli tilausta ei löydy, arvostelu voidaan julkaista tunnisteella "Ei vahvistettu ostaja" tai jättää julkaisematta.

Kirjautumatta tehdyt verkkokauppatilaukset
Jätä arvostelu samalla sähköpostiosoitteella, kuin teit tilauksen. Käymme läpi, löytyykö sähköpostiosoitteellasi arvostelua vastaava tilaus. Mikäli tilausta ei löydy, arvostelu voidaan julkaista tunnisteella "Ei vahvistettu ostaja" tai jättää julkaisematta.

Puuilon asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste sekä Puuilon verkkosivujen evästekäytännöt

Päivitetty 21.12.2022

1. Rekisterinpitäjä

Puuilo Tavaratalot Oy (”Puuilo”)
Y-tunnus 2431081-2
https://www.puuilo.fi
Pakkalankuja 6
01510 Vantaa

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojaan ja omiin henkilötietoihin kohdistuvat kysymykset ja pyynnöt voi osoittaa:

Juha Parviainen, juha.parviainen@puuilo.fi

Tai postitse osoitteeseen:

Puuilo Tavaratalot Oy
Markkinointi
Pakkalankuja 6
01510 Vantaa

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Puuilo käsittelee asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointirekisterissä henkilötietoja seuraavilla perusteilla seuraaviin tarkoituksiin:

Sopimus: Puuilo käsittelee käyttäjän antamia tietoja täyttääkseen sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka käyttäjä on tilannut. Ilman tiettyjä henkilötietoja Puuilo ei voi tarjota tuotteitaan ja palveluitaan käyttäjän pyynnön mukaisesti, käsitellä tilauksia, mahdollistaa kirjautumista asiakastilille, varmentaa asiakastapahtumia, pitää yhteyttä tilaajaan sopimukseen liittyvissä asioissa, tarjota teknistä tukea tai laskuttaa tuotteistaan ja palveluistaan.

Suostumus: Kuluttajamarkkinoinnin osalta Puuilon toteuttama henkilötietojen käsittely perustuu aina rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen. Puuilo tarvitsee suostumuksen tehdäkseen kohdistaakseen asiakkaille sähköisiä markkinointitoimenpiteitä tai luovuttaakseen yhteystietoja valikoitujen kumppanien suoramarkkinointitoimenpiteitä varten. Puuilo pyytää käyttäjältä suostumuksen myös nettisivujen evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntämiseen.

Oikeutettu etu: Puuilo käsittelee henkilötietoja myös liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen, väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen, oikeudellisten vaateiden esittämiseen ja puolustamiseen, palveluiden käytön analysointiin, segmentointiin sekä sisältöjen, mainonnan ja markkinointiviestien kohdentamisessa, sekä puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin. Nämä tarkoitukset ovat Puuilon liiketoiminnan kannalta välttämättömiä sekä perusteltuja käyttäjän ja Puuilon

välisen asiallisen yhteyden perusteella ja siten Puuilon oikeutetun edun mukaisia. Käyttäjä voi vastustaa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

Lakisääteinen velvoite: Puuilo on velvoitettu säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin tietojen säilytys perustuu Puuilon lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Puuilo käsittelee rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

 • Perustiedot, kuten nimi, postiosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (kuluttajat)
 • Päättäjän ja/tai yhteyshenkilön perustiedot, kuten nimi, yhtiön nimi ja y-tunnus, asema tai ammatti, postiosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (yritykset ja sidosryhmät)
 • Asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten asiointikieli, asiakasnumero, hankitut tuotteet ja palvelut, ostoslistat, toimitusajankohdat, muut tuotteiden ja palveluiden toimituksiin liittyvät tiedot, reklamaatiotiedot, sopimukseen liittyvät myyjätiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot tuotteiden ja palveluiden sekä tarjottujen etujen käytöstä
 • Laskutukseen, maksusuoritukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Tiedot suoramarkkinointisuostumuksista ja -kielloista
 • Tiedot toivotuista yhteydenpitomuodoista ja tietojen muutostiedot
 • Asiakaspuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän tallennus
 • Verkkosivuilla vierailevan henkilön IP-osoite, laitetunnus ja evästeet
 • Tiedot verkkopalveluun kirjautumisesta; tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Kaupparekisterin, väestötietojärjestelmän ja muiden rekistereiden tietojen perusteella muodostetut kohdentamistiedot

5. Tietojen lähteet

Tiedot kerätään säännönmukaisesti sopimusten tekemisen yhteydessä, asiakastapahtumissa, käyttäjien rekisteröityessä Puuilon tarjoaman palvelun käyttäjäksi, palveluiden käytön yhteydessä tai muutoin rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, luottotietorekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Lisäksi tietoja voidaan kerätä hyödyntämällä evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita.

6. Tietojen luovuttaminen sekä tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Puuilo voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja saatetaan luovuttaa Puuilon konserniyhtiöille. Tietoja voidaan luovuttaa myös Puuilon yhteistyökumppaneille, jotta Puuilo pystyy toimittamaan tarjoamansa tuotteet ja palvelut.

Kuluttajien osalta Puuilo voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa, jos rekisteröity on antanut näihin tarkoituksiin suostumuksen. Yrityksiä ja sidosryhmiä edustavien henkilöiden osalta, Puuilo voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa, ellei rekisteröity ole nimenomaisesti kieltänyt henkilötietojen käytön näihin tarkoituksiin.

Puuilo hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä lukuunsa toimivia alihankkijoita. Henkilötietoja tallennetaan IT-palveluntarjoajien hallinnoimille ja suojaamille palvelimille. Puuilon on huolehtinut alihankkijoidensa kanssa asianmukaisesta tietosuojasta laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimukset.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen sisäpuolella. Voimassa olevan lainsäädännön rajoissa Puuilo ja Puuilon alihankkijat voivat kuitenkin siirtää henkilötietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Tällöin Puuilo varmistaa mm. sopimuksellisin toimenpitein, että siirrettäviä henkilötietoja suojataan asianmukaisesti.

7. Tietojen suojaus ja säilytys

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain sellaiset työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitä.

Puuilo säilyttää tietoja niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käsittelemistä varten. Asiakas- ja markkinointirekisterin henkilötiedot poistetaan, kun tietoihin liittyvät toimenpiteet, velvollisuudet ja vastuut ovat loppuneet ja asiakkaaseen tai palvelusuhteeseen liittyvä vaatimusaika on kulunut. Kirjanpitolainsäädännön piiriin kuuluvien tietojen säilytysaika on tyypillisesti 6–10 vuotta.

Tietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi Puuilo huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Tällaiset tiedot oikaistaan tai hävitetään viipymättä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Sinulla on oikeus saada kopio henkilökohtaisista tiedoistasi, joita Puuilon rekistereihin on tallennettu. Jos tiedoissasi on puutteita tai virheitä, tulee meidän korjata ne viipymättä.

Oikeus poistaa tiedot ja ”tulla unohdetuksi”

Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vaatia Puuiloa poistamaan häntä koskevat tiedot. Oikeus tunnetaan myös oikeutena tulla unohdetuksi.

Sinulla on oikeus saada tiedot poistetuksi, jos käsittely on perustunut suostumukseen, tietoja on käsitelty lain vastaisesti tai tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.

Tätä oikeutta ei ole, jos tietojen käsittely on välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen hoitamiseksi, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, julkisen vallan käyttämiseksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus rajoittaa tietojesi aktiivista käsittelyä. Voit pyytää käsittelyn rajoittamista esimerkiksi siinä tilanteessa, kun odotat Puuilon vastausta tietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelyn perustana ovat yleisen edun mukaiset tehtävät, julkisen vallan käyttäminen tai oikeutetut edut, ja sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvä syy vastustaa käsittelyä.

Sinulla on myös aina oikeus vastustaa tietojesi käyttöä suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada Puuilolle antamasi henkilötiedot meiltä koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle organisaatiolle, jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos uskot, että henkilötietojasi käsitellään tietosuojalainsäädännön vastaisesti tai Puuilo muutoin toimii vastoin tietosuojavelvoitteitaan. Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

9. Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää mitä tahansa tietosuojaoikeuksistasi, voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 2 mainittujen yhteystietojen avulla. Kerro viestissäni vähintään se, mitä oikeutta haluat käyttää ja mitä henkilötietoja pyyntösi koskee. Voit käyttää myös Puuilon valmista henkilötietojen tarkastuspyyntö -lomaketta. Huomaa, että käyttääksesi kaikkia oikeuksiasi meidän on voitava tunnistaa sinut ja varmentaa henkilöllisyytesi luotettavalla tavalla. Tällöin vastaukset toimitetaan postitse kirjattuna kirjeenä ja Posti tarkastaa vastaanottajan henkilöllisyyden.

Lähtökohtaisesti tietosuojaoikeuksien käyttäminen on maksutonta. Kuitenkin, jos rekisteröidyn pyynnöt ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia tai jos henkilö tekee niitä toistuvasti, Puuilo voi joko kieltäytyä täyttämästä pyyntöä tai veloittaa siitä hallinnollisina kustannuksina 30 euroa.

10. Muutokset selosteeseen ja evästekäytäntöön

Puuilo varaa oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta sekä alla olevaa evästekäytäntöään. Päivitetty versio tietosuojaselosteesta ja evästekäytännöstä julkaistaan Puuilon verkkosivuilla. Jos muutokset ovat merkittäviä, Puuilo ilmoittaa rekisteröidyille muutoksista myös muilla tavoin, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tai asettamalla tiedotteen verkkosivuilleen. Puuilo suosittelee rekisteröidyille, että he käyvät säännöllisesti Puuilon verkkosivuilla tutustumassa viimeisimpään versioon Puuilon tietosuojaselosteesta ja evästekäytännöstä.

Evästekäytäntö

Puuilon verkkosivuilla ja sosiaalisen median toiminnoissa käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle.

Puuilo ja yhtiön yhteistyökumppanit käyttävät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita verkkosivuston ylläpitoon ja kehittämiseen, käyttökokemuksen parantamiseen ja analysointiin, tilastollisiin tarkoituksiin, sisällön räätälöintiin sekä mainonnan ja markkinointiviestien kohdentamiseen Puuilon ja yhtiön yhteistyökumppaneiden palveluissa.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätään tietoja siitä, miten ja milloin palveluita käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä verkkosivujen käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite.

Puuilon verkkosivuilla käytetään seuraavia, erityyppisiä evästeitä:

Välttämättömät evästeet: nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston moitteettomalle toiminnalle ja mahdollistavat hyvän käyttökokemuksen. Nämä evästeet eivät kerää tietoja, joiden avulla on mahdollistaa tunnistaa käyttäjä.

Toiminnalliset evästeet: näiden evästeiden avulla on mahdollista tallentaa tietoja, jotka vaikuttavat sivujen ulkoasuun tai toimintoihin. Nämä evästeet huomioivat esimerkiksi käyttäjän kieliasetukset tai maantieteellisen alueen.

Tilastolliset ja analyyttiset evästeet: näiden evästeiden avustuksella verkkosivuston omistaja ymmärtää, kuinka kävijät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivujen kanssa. Evästeiden avulla on mahdollista parantaa verkkosivuston toimivuutta. Analytiikan kautta saatavaa dataa käytetään mainonnan kohdentamiseen.

Markkinointievästeet: Nämä evästeet auttavat verkkosivuston omistajaa tekemään verkkosivustonsa sisällön mahdollisimman henkilökohtaiseksi. Evästeiden avulla voidaan esimerkiksi näyttää kohdennettua mainontaa ja sisältöä käyttäjän aikaisemman verkkokäyttäytymisen perusteella. Puuilo käyttää kolmansien osapuolten hallinnoimia markkinointievästeitä esitelläkseen tuotteitaan ja palveluitaan sekä omilla että kolmansien osapuolien verkkosivuilla.

Puuilon palveluissa saattaa olla ns. kolmansien osapuolien evästeitä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Puuilon ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia (esimerkiksi Google Analytics). Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa Puuilon palveluissa esimerkiksi tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Puuilon palveluissa voi olla käytössä ns. kolmannen osapuolen yhteisöliitännäisiä, joiden avulla sivustolla voidaan esimerkiksi näyttää sosiaalisen median (kuten Facebook) sisältöjä. Sivuston yhteisöliitännäiset voivat asettaa evästeitä tai vastaavia teknisiä ratkaisuja omista palveluistaan ja omien periaatteidensa mukaisesti. Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin sekä näiden soveltamiin yksityisyydensuojaa koskeviin periaatteisiin kussakin palvelussa.

Puuilo käyttää istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen, sekä pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen. Käyttäjä voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan.

Kun käyttäjä saapuu Puuilon sivustolla, sivusto kysyy antaako käyttäjä suostumuksensa erilaisten evästeiden käyttöön. Evästeiden käytön voi halutessaan kytkeä pois myös internet-selaimen asetuksista, mutta verkkosivut eivät välttämättä toimi poiskytkemisen jälkeen oikein. Puuilo suosittelee evästeiden käyttöä Puuilon verkkokaupassa parhaan käyttökokemuksen saamiseksi.

11. Arvostelujen säännöt

Tuotearvostelujen säännöt
Luethan nämä säännöt huolellisesti ennen kuin jätät tuotearvostelun.

 1. Voit antaa arvostelun vain ostamastasi tuotteesta. Tarkistamme 1.1.2023 alkaen, että arvostelun antanut henkilö on ostanut kyseisen tuotteen. Tämä tehdään, jotta voimme varmistua arvostelujen aitoudesta. Lue alempaa lisää, miten arvostelujen aitoudesta varmistutaan.
 2. Vain asiakastilin luoneet ja asiakastilillä kirjautuneet käyttäjät voivat jättää tuotearvosteluja. Jos olet ostanut tuotteen verkkokaupan kautta rekisteröitymättä, voit silti jättää arvostelun. Käymme läpi, löytyykö sähköpostiosoitteellasi arvostelua vastaava tilaus. Mikäli tilausta ei löydy, arvostelu voidaan julkaista tunnisteella "Ei vahvistettu ostaja" tai jättää julkaisematta. Jos olet ostanut tuotteen myymälästä, voit jättää arvostelun puuilo.fi -osoitteessa luomalla asiakastilin ja syöttämällä kuitin numeron.
 3. Puuilolla on oikeus olla julkaisematta arvostelu, jonka aitoudesta ei ole voitu varmistua.
 4. Puuilo ei julkaise arvostelua, joissa on käytetty alatyylisiä ilmaisuja, kuten kirosanoja, tai joissa on viitattu kilpailijoihin tai johonkin luonnolliseen henkilöön nimeltä. Puuilo ei myöskään julkaise sellaisia arvosteluja, jotka selvästi sisältävät jonkin muun sisältöisen viestin kuin arvostelun tuotteesta.
 5. Arvostelun myönteisyys tai kielteisyys ei vaikuta tuotearvostelun julkaisupäätökseen.
 6. Tuotearvostelujen keskiarvo ilmaistaan kaikkien julkaistujen arvostelujen keskiarvona.
 7. Varmistettuihin tuotearvosteluihin lisätään ”vahvistettu ostaja” -tunniste. Huomaathan, että ennen 1.1.2023 jätettyjä tuotearvosteluja ei välttämättä ole varmistettu eivätkä ne silloin sisällä ”vahvistettu ostaja” -tunnistetta.
 8. Puuilo ei osta tuotearvosteluja tai suorita niitä vastaan mitään vastiketta.

Lisätietoja tuotearvostelujen aitouden varmistamisesta

Miksi tuotearvostelujen aitous varmistetaan?

Elinkeinonharjoittajille on kuluttajansuojalaissa asetettu 1.1.2023 alkaen velvollisuus antaa tietoja kuluttaja-arvosteluista. Lain mukaan, jos elinkeinonharjoittaja asettaa kuluttajan saataville kulutushyödykettä koskevia kuluttaja-arvosteluja, kuluttajalle on annettava tieto siitä, onko elinkeinonharjoittaja varmistanut julkaistujen arvostelujen olevan peräisin kuluttajilta, jotka ovat tosiasiallisesti käyttäneet kulutushyödykettä tai ostaneet sen, ja mahdollinen tieto siitä, miten elinkeinonharjoittaja on tämän varmistanut. 

Puuilo haluaa tarjota asiakkaidensa saataville vain aitoja arvosteluja asiakkaidensa ostopäätösten tukemiseksi, ja on siksi ottanut käyttöön keinot verkkosivuillaan näkyvien tuotearvostelujen aitouden varmistamiseksi.

Miten tuotearvostelujen aitous varmistetaan?

Kirjautuneena tehdyt verkkokauppatilaukset
Mikäli tilaus on tehty verkkokaupasta siten, että käyttäjä on kirjautunut Puuilo-tililleen, voimme yhdistää tilauksen tehneen käyttäjän tilaustietoihin. Kun rekisteröitynyt käyttäjä haluaa jättää tuotearvostelun, tarkistamme, että arvostelun kohteena oleva tuote löytyy myös kyseisen käyttäjän tilaushistoriatiedoista.

Tuote ostettu myymälästä
Voit jättää tuotearvostelun rekisteröitymällä käyttäjäksi tai kirjautumalla sisään käyttäjätilillesi. Syötä arvostelun jättämisen yhteydessä kuitin numero. Tarkistamme ennen tuotearvostelun julkaisemista, että ilmoittamaltasi kuitilta ilmenee ostos arvostelun kohteena olevasta tuotteesta. Mikäli tilausta ei löydy, arvostelu voidaan julkaista tunnisteella "Ei vahvistettu ostaja" tai jättää julkaisematta.

Kirjautumatta tehdyt verkkokauppatilaukset
Jätä arvostelu samalla sähköpostiosoitteella, kuin teit tilauksen. Käymme läpi, löytyykö sähköpostiosoitteellasi arvostelua vastaava tilaus. Mikäli tilausta ei löydy, arvostelu voidaan julkaista tunnisteella "Ei vahvistettu ostaja" tai jättää julkaisematta.

Tietosuojaseloste ja evästekäytäntö päivitetty 4.12.2020

Puuilon asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Puuilo Oy (”Puuilo”)
Y-tunnus 2431081-2
https://www.puuilo.fi
Pakkalankuja 6
01510 Vantaa

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Karri Durchman, karri.durchman@puuilo.fi

3. Käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitus

Puuilo käsittelee henkilötietoa seuraavilla perusteilla ja seuraavaan tarkoitukseen:

Sopimus: Puuilo käsittelee käyttäjän antamia tietoja täyttääkseen sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka käyttäjä on tilannut. Ilman edellä mainittuja tietoja Puuilo ei voi tarjota tuotteitaan ja palveluitaan käyttäjän pyynnön mukaisesti, käsitellä tilauksia, mahdollistaa kirjautumista asiakastilille, varmentaa asiakastapahtumia, pitää yhteyttä tilaajaan sopimukseen liittyvissä asioissa, tarjota teknistä tukea tai laskuttaa tuotteistaan ja palveluistaan.

Suostumus: Tehdäkseen sähköisiä markkinointitoimenpiteitä tai luovuttaakseen yhteystietoja valikoitujen kumppanien suoramarkkinointitoimenpiteitä varten perustuu Puuilon käsittely kuluttajamarkkinoinnin osalta suostumukseen. Puuilo pyytää käyttäjältä suostumuksen evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntämiseen. Puuilo voi pyytää käyttäjän suostumuksen myös siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat. Lisäksi Puuilo voi käyttäjän suostumuksella käsitellä myös muita asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja.

Oikeutettu etu: Puuilo käsittelee tietoja liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen, väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen, oikeudellisten vaateiden esittämiseen ja puolustamiseen, palveluiden käytön analysointiin, profilointiin, segmentointiin sekä sisältöjen, mainonnan ja markkinointiviestien kohdentamisessa, sekä puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin. Nämä tarkoitukset ovat Puuilon liiketoiminnan kannalta välttämättömiä sekä perusteltuja käyttäjän ja Puuilon välisen asiallisen yhteyden perusteella ja siten Puuilon oikeutetun edun mukaisia. Käyttäjä voi vastustaa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

Lakisääteinen velvoite: Kun Puuilo on velvoitettu säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä, perustuu niissä tapauksissa käsittely lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

4. Käsiteltävät tiedot

Puuilo käsittelee rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

• Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, postiosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (kuluttajat)
• Päättäjän ja/tai yhteyshenkilön perustiedot, kuten nimi, yhtiön nimi ja y-tunnus, asema tai ammatti, postiosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (yritykset ja sidosryhmät)
• Asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten asiointikieli, asiakasnumero, hankitut tuotteet ja palvelut, ostoslistat, toimitusajankohdat, muut tuotteiden ja palveluiden toimituksiin liittyvät tiedot, reklamaatiotiedot, sopimukseen liittyvät myyjätiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot tuotteiden ja palveluiden sekä tarjottujen etujen käytöstä
• Laskutukseen, maksusuoritukseen ja perintään liittyvät tiedot
• Tiedot suoramarkkinointisuostumuksista ja -kielloista
• Tiedot toivotuista yhteydenpitomuodoista ja tietojen muutostiedot
• Asiakaspuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän tallennus
• Verkkosivuilla vierailevan henkilön IP-osoite, laitetunnus ja evästeet
• Tiedot verkkopalveluun kirjautumisesta; tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
• Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
• Kaupparekisterin, väestötietojärjestelmän ja muiden rekistereiden tietojen perusteella muodostetut kohdentamistiedot
• Rekisteröidyn suostumuksella muita tietoja

5. Tietojen lähteet

Tiedot kerätään säännönmukaisesti sopimusten tekemisen yhteydessä, asiakastapahtumissa, käyttäjien rekisteröityessä Puuilon tarjoaman palvelun käyttäjäksi, palveluiden käytön yhteydessä tai muutoin rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, luottotietorekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Lisäksi tietoja voidaan kerätä hyödyntämällä evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita.

6. Tietojen luovuttaminen sekä tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Puuilo voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja saatetaan luovuttaa Puuilon konserniyhtiöille. Tietoja voidaan luovuttaa Puuilon yhteistyökumppaneille, jotta Puuilo pystyy toimittamaan tarjoamansa tuotteet ja palvelut.

Kuluttajien osalta Puuilo voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa, jos rekisteröity on antanut näihin tarkoituksiin suostumuksen. Yrityksiä ja sidosryhmiä edustavien henkilöiden osalta, Puuilo voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa, ellei rekisteröity ole nimenomaisesti kieltänyt henkilötietojen käytön näihin tarkoituksiin.

Puuilo hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä lukuunsa toimivia alihankkijoita. Henkilötietoja tallennetaan IT-palveluntarjoajien hallinnoimille ja suojaamille palvelimille. Puuilon on huolehtinut alihankkijoidensa kanssa asianmukaisesta tietosuojasta laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimukset.

Puuilo ja Puuilon alihankkijat voivat siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Kun henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, Puuilo varmistaa, että siirrettäviä henkilötietoja suojataan asianmukaisesti voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7. Linkit toisiin verkkosivustoihin

Puuilon ylläpitämillä sivuilla on linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille verkkosivuille sekä sosiaalisen median toimintoja (esimerkiksi Facebook, Instagram). Puuilo ei vastaa näiden ulkopuolisten verkkosivujen ja palveluiden turvallisuudesta, sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. Puuilo suosittelee, että käyttäjä tutustuu jokaisen sivuston tai palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

8. Tietojen suojaus ja säilytys

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain sellaiset työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitä.

Puuilo säilyttää tietoja niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käsittelemistä varten. Asiakas- ja markkinointirekisterin henkilötiedot poistetaan, kun tietoihin liittyvät toimenpiteet, velvollisuudet ja vastuut ovat loppuneet ja asiakkaaseen tai palvelusuhteeseen liittyvä vaatimusaika on kulunut. Tietojen säilytysaika on tyypillisesti 6–10 vuotta.

Tietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi Puuilo huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Tällaiset tiedot oikaistaan tai hävitetään viipymättä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa ja oikeus vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisemista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus, kun Puuilo käsittelee tietoja suostumuksen perusteella. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sellaisen käsittelyn laillisuuteen, joka tehtiin ennen suostumuksen peruuttamista.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa profilointia ja muuta häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, kun tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Tätä koskevan pyynnön yhteydessä rekisteröidyn kuuluu yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen käsittelyä vastustetaan.

Tulostamalla ja täyttämällä tämän lomakkeen voit tarkastaa Puuilo Oy:n asiakasrekisteriin tallennetut tietosi. Kaikki rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt on lähetettävä kirjallisesti Puuilolle osoitteeseen

Puuilo Oy
Markkinointi
Pakkalankuja 6
01510 Vantaa

10. Muutokset selosteeseen ja evästekäytäntöön

Puuilo varaa oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta sekä evästekäytäntöään. Päivitetty versio tietosuojaselosteesta ja evästekäytännöstä julkaistaan Puuilon verkkosivuilla. Jos muutokset ovat merkittäviä, Puuilo voi ilmoittaa rekisteröidyille muutoksista myös muilla tavoin, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tai asettamalla tiedotteen verkkosivuilleen. Puuilo suosittelee rekisteröidyille, että he käyvät säännöllisesti Puuilon verkkosivuilla tutustumassa viimeisimpään versioon Puuilon tietosuojaselosteesta ja evästekäytännöstä.

Evästekäytäntö

Puuilon verkkosivuilla ja sosiaalisen median toiminnoissa käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle.

Puuilo ja yhtiön yhteistyökumppanit käyttävät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita verkkosivuston ylläpitoon ja kehittämiseen, käyttökokemuksen parantamiseen ja analysointiin, tilastollisiin tarkoituksiin, sisällön räätälöintiin sekä mainonnan ja markkinointiviestien kohdentamiseen Puuilon ja yhtiön yhteistyökumppaneiden palveluissa.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätään tietoja siitä, miten ja milloin palveluita käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä verkkosivujen käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite.

Puuilon verkkosivuilla käytetään seuraavia, erityyppisiä evästeitä:

Välttämättömät evästeet: nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston moitteettomalle toiminnalle ja mahdollistavat hyvän käyttökokemuksen. Nämä evästeet eivät kerää tietoja, joiden avulla on mahdollistaa tunnistaa käyttäjä.

Toiminnalliset evästeet: näiden evästeiden avulla on mahdollista tallentaa tietoja, jotka vaikuttavat sivujen ulkoasuun tai toimintoihin. Nämä evästeet huomioivat esimerkiksi käyttäjän kieliasetukset tai maantieteellisen alueen.

Tilastolliset ja analyyttiset evästeet: näiden evästeiden avustuksella verkkosivuston omistaja ymmärtää, kuinka kävijät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivujen kanssa. Evästeiden avulla on mahdollista parantaa verkkosivuston toimivuutta.

Markkinointievästeet: Nämä evästeet auttavat verkkosivuston omistajaa tekemään verkkosivustonsa sisällön mahdollisimman henkilökohtaiseksi. Evästeiden avulla voidaan esimerkiksi näyttää kohdennettua mainontaa ja sisältöä käyttäjän aikaisemman verkkokäyttäytymisen perusteella. Puuilo käyttää kolmansien osapuolten hallinnoimia markkinointievästeitä esitelläkseen tuotteitaan ja palveluitaan sekä omilla että kolmansien osapuolien verkkosivuilla.

Puuilon palveluissa saattaa olla ns. kolmansien osapuolien evästeitä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Puuilon ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia (esimerkiksi Google Analytics). Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa Puuilon palveluissa esimerkiksi tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Puuilon palveluissa voi olla käytössä ns. kolmannen osapuolen yhteisöliitännäisiä, joiden avulla sivustolla voidaan esimerkiksi näyttää sosiaalisen median (kuten Facebook) sisältöjä. Sivuston yhteisöliitännäiset voivat asettaa evästeitä omista palveluistaan ja omien periaatteidensa mukaisesti. Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin sekä näiden soveltamiin yksityisyydensuojaa koskeviin periaatteisiin kussakin palvelussa.

Puuilo käyttää sekä istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen sekä pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen. Käyttäjä voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan.

Evästeiden käytön voi halutessaan kytkeä pois internet-selaimen asetuksista, mutta verkkosivut eivät välttämättä toimi poiskytkemisen jälkeen oikein. Puuilo suosittelee evästeiden käyttöä Puuilon verkkokaupassa parhaan käyttökokemuksen saamiseksi.

Puuilon käyttämät evästeet

Katso listaus Puuilon käyttämistä evästeistä täältä.

Ajankohtaiset tuotteet